/Files/images/1122/статут.jpg

СТАТУТ (основний закон) шкільного парламенту ХЗОШ № 20

Шкільний парламент від імені школярів (учнів школи), виражаючи їх суверенну волю, спираючись на давні традиції самоврядування в українському шкільництві, дбаючи про дотримання прав та свобод дитини та гарних умов її навчання і розвитку, прагнучи зміцнювати шкільне самоврядування, керуючись законами України «Про молодіжні і дитячі громадські організації» (1 грудня 1998 р.), Декларації «Про спільні начала державної молодіжної політики в Україні» та типовими правилами для учнів, приймає цей статут.

Загальна частина

І. ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 є демократичною, правовою школою.

ІІ. Статут поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку.

ІІІ. Дитина її життя та здоров’я, честь і гідність та недоторканість визнаються найвищою цінністю в школі.

IV. Право визначати та змінювати Статут належить учням школи, які погоджують це з директором і вчительським колективом.

V. У школі визнається і діє принцип верховенства права. Статут самоврядування школи має найвищу юридичну силу для учнів школи.

VІ. Державною мовою в школі є українська.

VІІ. Кожен школяр має право користуватися шкільним майном.

Частина І. Права, свободи та обов’язки учнів та вчителів

І. Права, свободи учнів та вчителів, закріплені цим Статутом, не є вичерпними.

ІІ. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.

ІІІ. Всі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

IV. Кожен учень має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, принижує його гідність, покаранню.

V. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

VІ. Учні школи мають право на об’єднання в різні організації, порядок створення і діяльності яких визначаються іншими законами, і їхня діяльність не протиричить чинному законодавству.

VІІ. Учні мають право брати участь в управлінні школою, вільно обирати та бути обраними на органів учкому.

VІІІ. Кожен має право на навчання у певному класі.

ІХ. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної та художньої творчості.

Х. Права та свободи учнів захищаються учкомом та шкільною адміністрацією.

ХІ. Кожен учень має право користуватися шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

ХІ. Кожному гарантується право знати свої права та обов’язки.

ХІІ. Захист честі школи, її репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного учня.

ХІІІ. Кожен учень зобов’язаний сплачувати гроші на ремонт школи у розмірах, встановленою адміністрацією школи.

ХIV. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Статуту, шкільної дисципліни та законодавства школи, не посягати на права, свободи, честь і гідність інших.

ХV. Кожен зобов’язаний старанно навчатися.

ХVІ. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед вчителями, адміністрацією школи, учнями.

ХVІІ. У разі порушення шкільної дисципліни учні несуть юридичну відповідальність перед адміністрацією школи.

Частина ІІ. Вибори.

І. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори. Право голосу мають учні 5-11 класів (середньої та старшої школи).

ІІ. Вибори до органів шкільного парламенту є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування.

Частина ІІІ. Шкільний парламент

І. Склад шкільного парламенту залежить від кількості 5-11 класів, по одному представнику від кожного класу, але не менше 15 осіб.

Частина IV. Голова учнівського комітету

ІІ. Спікер шкільного парламенту обирається членами шкільного парламенту на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік. Спікером шкільного парламенту може бути школяр, який досяг 6 класу, навчається в школі не менше 3 років.

ІІ. Чергові вибори спікера шкільного парламенту відбуваються в останню п’ятницю вересня кожного року.

Кiлькiсть переглядiв: 11